Výrazy

Táto sekcia obsahuje vysvetlenia pojmov, ktoré sú v projekte použité.

 • farebné spektrum - usporiadanie farieb podľa vlnovej dĺžky (keďže hovoríme o farbách, ide len o viditeľné svetlo).
 • aditívny farebný systém - typ farebného modelu, kde farba vzniká miešaním svetla, okom zachytená farba je tá, ktorá vznikla zmiešaním.
 • subtraktívny farebný systém - typ farebného modelu, kde farba vzniká miešaním tlačených farieb, okom zachytená farba je vlastne svetlom odrazeným od farebného povrchu, ktorý vznikol zmiešaním.
 • gamut - dosiahnuteľná oblasť farieb farebného priestoru nejakého modelu.

Skratky

Táto sekcia obsahuje vysvetlenia skratiek, ktoré sa v projekte spomínajú.

 • RGB Red Green Blue - kódovanie pre aditívny farebný systém, ktorého základnými farbami sú červená, zelená a modrá.
 • CMYK Cyan Magenta Yellow blacK - kódovanie pre subtraktívny farebný systém, ktorého základnými farbami sú doplnkové farby k červenej, zelenej a morej - azúrová, purpurová a žltá.
 • HSV Hue Saturation Value - hue udáva odtieň, saturation sýtosť a value jas. Čiernu dostaneme, ak je jas nastavený na 0, bielu ak je jas na maxime (nezávisí od sýtosti).
 • HSB Hue Saturation Brightness - to isté ako HSL, lightness = brightness.
 • HSL Hue Saturation Lightness - hue udáva odtieň, saturation sýtosť a lightness svetlosť. Čiernu dostaneme, ak sú svetlosť a sýtosť nastavené na 0, bielu ak sú obe na maxime.
 • CIE CIE 1931 XYZ - jedno z prvých kódovaní vyjadrených matematicky, vychádza z vnímania farebného spektra ľudským okom.
 • YUV - kódovanie, ktoré slúži na zachovanie čiernobielej zložky televízneho vysielania. Y je jas (svietivosť, luminance) a predstavuje čiernobielu zložku, U a V sú farebné zložky (farebnosť, chrominance).