História

Podobne ako každý aspekt života, aj farebné modely majú svoju históriu, korene a dôležitosť. Vychádzajú z toho, že človek vníma svet farebne a preto časom vznikla nutnosť nejako farby klasifikovať. Ale začnime od začiatku.
Ľudia dokážu fyziologicky vnímať 3 farby - červenú, zelenú a modrú. Z tohto "trojfarebného" pohľadu na svet vychádzali aj prvé farebné modely.

Prvé modely

Aguiloniov model

Ľudia sa už v staroveku snažili prísť na to, ako farby fungujú a čo sú vlastne zač. Prvé záznamy o skúmaní tejto problematiky máme od Aristotela - ten si myslel, že farby sú lúče, zoslané z neba jedným z bohov. V období renesancie prišiel s iným názorom Aguilonius (obrázok vpravo), ktorý sa pokúsil farby nejak rozdeliť (vychádzal pri tom z pozorovania oblohy od východu slnka až po zotmenie). Bielu a čiernu považoval zazákladné farby, zvyšné za ich zmiešaninu (napríklad žltá bola svetlá, tj. blízko pri bielej, modrá tmavá, teda blízko pri čiernej, červená bola medzi nimi).

Porovnanie Newtona a Aguilonia

V polovici 17. storočia sa začal sir Isaac Newton venovať tejto problematike vedeckejšie. Pomocou skleneného hranolu rozkladal biele svetlo a zistil, že vzniknuté farby majú vždy daný pomer a poradie. Na základe tohto objavu vytvoril farebný model, ktorým bol kruh rozdelený podľa viditeľného spektra na hlavné farby (7 farieb, teraz známe aj ako farby dúhy). Porovnanie s modelom Aguilonia je zobrazené na obrázku vpravo.

Goetheho trojuholník

Pol storočia po ňom na scénu prichádza Goethe, ktorý sa snaží okrem zatriedenia farieb aj určiť, ako psychologicky vplývajú na človeka. Zistil, že aj keď pôvodne vychádzal s Newtonovho farebného kruhu, jemu viac vyhovuje zobrazenie do rovnostranného trojuholníka (obr. vľavo). Za základné farby považoval červenú, modrú a žltú. Viac o Goetheho trojuholníku sa dozviete v jednoduchej hre.

Rungeho guľa

V priebehu nasledujúcich storočí vzniklo a bolo zavrhnutých mnoho a mnoho modelov. Ich schémy sa líšia, vyskytujú sa tu rôzne uveriteľné i neuveriteľné klasifikácie, 2D aj 3D modely. Prevratným bol prvý 3D model - na rozhraní 18-teho a 19-teho storočia ho zostrojil Phillip Otto Runge (obr. vpravo). Bola to guľa, ktorá mala na obvode sýte odtiene (tie z Newtonovho farebného kruhu) a na póloch čiernu a bielu farbu (tmavú a svetlú oblasť).

Prvé matematické modely

Postupom času bola odhalená nevyhnutnosť zavedenia jednoznačnej klasifikácie farieb a štandardného farebného modelu. Bolo potrebné, aby daný štandard poskytoval možnosť matematického vyjadrenia jednotlivých farieb. Tieto snahy boli naplnené vytvorením prvého matematického farebného modelu.

cie

Francúzska organizácia Commission International de L'Eclairage (CIE) vyvíjala v prvej polovici 20-teho storočia model, ktorý by popisoval farby zohľadňujúc ich vlnovú dĺžku. Výsledkom bol farebný model CIE (obr. vpravo), zverejnený v roku 1931 a zrevidovaný a rozšírený v roku 1964. Model CIE a nasledujúce modely (RGB, CMYK, HSL, HSV, atď.) sa používajú v rôznych sférach dodnes.

Zhrnutie

Už od stredoveku vznikali rôzne teórie, čo sú farby a ako ich klasifikovať, ale prvá vedecká sa objavila až v 17. storočí v podaní Newtona. V priebehu storočí nasledovalo množstvo iných modelov. Prvý matematický model bol model CIE v prvej polovici 20. storočia.


Ďalšia kapitola >>>